Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Deze disclaimer en gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools (hierna: de “Website”) van WEAR2GO B.V.  en haar groepsvennootschappen (hierna tezamen: de “WEAR2GO ”) alsmede via de Website aan een bezoeker (hierna: de “Bezoeker”) ter beschikking gestelde informatie in welke vorm dan ook (hierna: de “Informatie”).

Inhoud

WEAR2GO  garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is mogelijk dat de Informatie geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. WEAR2GO  is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina’s die niet door WEAR2GO  worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website. WEAR2GO ’s Privacy beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van de Bezoeker op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Gebruik

De op de Website weergegeven Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de Bezoeker. WEAR2GO  geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie (waaronder over de WEAR2GO -producten) en dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd of anderszins.

Afbeeldingen en kleuren in WEAR2GO ’s communicatiemiddelen kunnen afwijken van de te leveren producten. WEAR2GO  behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de (specificaties van) haar producten te wijzigen.

De Bezoeker mag de Website en de Informatie (zoals documenten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud) raadplegen en daarvan kopieën maken uitsluitend voor eigen gebruik. Al het gebruik van de Informatie is uitsluitend toegestaan in relatie tot de koop van producten door de Bezoeker. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd. Afbeeldingen op de Website mogen niet worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst. Voorts mag de Informatie op geen enkele wijze worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van WEAR2GO  of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden dan wel de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van WEAR2GO .

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Bezoeker dat de Bezoeker steeds de meest recente Informatie van de Website (of van de website van de relevante toeleverancier/producent) gebruikt. Indien de Bezoeker de Informatie wenst te gebruiken, dient de Bezoeker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte Informatie nog overeenstemt met de nieuwste Informatie op de Website (of op de website van de relevante toeleverancier/producent). Enig ander gebruik door de Bezoeker van de Website en/of van de Informatie, daaronder mede begrepen distributie, reproductie (in eigen schriftelijke en elektronische (promotie)middelen), wijziging, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WEAR2GO  (en waar en indien van toepassing, haar licentiegevers), is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de Website geschiedt geheel voor het eigen risico van de Bezoeker. De Bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen de Bezoeker vanuit of naar de Website verzendt. WEAR2GO  is gerechtigd, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website en/of de Informatie en diensten die op de Websites worden aangeboden, op ieder moment te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. WEAR2GO  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de Informatie.

Aansprakelijkheid

WEAR2GO  is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WEAR2GO. WEAR2GO  is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Op onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEAR2GO B.V., gevestigd te Valkenswaard, gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel d.d. 17 mei 2019 onder K.v.K. nummer 71533109. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kan de Bezoeker contact opnemen met WEAR2GO  via de e-mail: info@wear2.com.